Privacyverklaring/Privacy Agreement

PRIVACYVERKLARING

Vitale Functies Opleidingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en die van uw medewerkers/cursisten.

In deze privacy verklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe Vitale Functies Opleidingen omgaat met uw privacy.

Privacybeleid

Bij het verrichten van onze diensten verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere  organisaties of bedrijven. Vitale Functies Opleidingen verwerkt persoonsgegevens van diverse categorieën betrokkenen: klanten, cursisten, samenwerkende organisaties en leveranciers.

Vitale Functies Opleidingen doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Vitale Functies Opleidingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Vitale Functies Opleidingen in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, welk doel (tezamen met het type persoonsgegevens) is beschreven in de privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze rechten respecteert.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, die hieronder worden beschreven. Wij verwerken niet altijd al deze gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten u gebruik maakt en/of welke functionaliteiten op onze website u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Informatie over opleidingen en diploma’s.

De hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerken wij op grond van:

 • Uitvoering van de diensten;
 • Het verwerken en bijhouden van de cursusadministratie.
 • Wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardig belang; of
 • Uw toestemming (indien aangegeven).

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

Klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door Vitale Functies Opleidingen verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het gericht benaderen van klanten naar aanleiding van aanvragen, het bevestigen van prijsafspraken en het maken van offertes;
 • Commerciële diensten en afspraken (mailings e.d.);
 • Juiste administratieve afhandeling van in- en verkoopfacturen
 • Juiste administratieve afhandeling van de cursusadministratie.

Cursisten

Persoonsgegevens van cursisten worden door Vitale Functies Opleidingen verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het reserveren van een plaats voor een geboekte cursus/opleiding;
 • Het verstrekken van relevante informatie over de cursus (voorbereidende opdrachten, data, begin – en eindtijden, programma’s, kleding voorschriften, veiligheidsinformatie);
 • Het verifiëren van de identiteit van de cursisten tijdens de cursussen volgens de voorschriften van de certificeringorganisaties;
 • Het opmaken van een factuur t.b.v. betaling;
 • Registratie van aanwezige cursisten;
 • Het opmaken van bewijzen van deelname/certificaten met naam en geboortedatum
 • Wij maken GEEN foto’s en/of filmen bij de cursussen/opleidingen. Uw cursisten worden ook gevraagd om GEEN foto’s en/of filmen te maken om de privacy van uw en iedereen te waarborgen.

Examinering en certificering

In het kader van de examinering en certificering dient u de NAW-gegevens en geboortedata van uw medewerkers/cursisten te verstrekken.

Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Certificering en Hercertificering;
 • Het organiseren van het betreffende examen, inclusief de afwikkeling van de betaling;
 • Het bijhouden van een register van diploma- en certificaathouders, inclusief afhandeling van hercertificering en bewaking van de geldigheid van de diploma’s en certificaten.
 • Het verwerken en bijhouden van de cursusadministratie.

Verstrekking aan derden

Vitale Functies Opleidingen zal verder de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis). In een dergelijk geval dient Vitale Functies Opleidingen medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Bent u cursist? Dan kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. U kunt bijvoorbeeld denken aan de registratie bij het Oranje Kruis en het NIBHV. Dit i.v.m. het verwerking voor uw diploma/certificaat.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij die op grond van de privacywetgeving is toegestaan.

Beveiliging en bewaren

Vitale Functies Opleidingen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Fysieke bescherming: onze kantoor is beveiligd volgens de voorschriften van het Politiekeurmerk;
 • Onze website is via “https” beveiligd;
 • Onze website gebruikt geen cookies;
 • Onze computers worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up-to-date;
 • Toegang tot de computers is met wachtwoorden beveiligd en beeldschermen worden afgesloten tijdens de afwezigheid van de gebruiker;
 • Wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd;
 • Er zijn en worden geen persoonsgegevens registreert op onze externe computers die gebruikt zijn tijdens de cursussen/opleidingen. Toegang tot deze externe computers is met wachtwoorden beveiligd en beeldschermen worden afgesloten tijdens de afwezigheid van de gebruiker;
 • Vitale Functies Opleidingen kent een protocol registratie datalekken. Een datalek wordt binnen 72 uur gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Vitale functies Opleidingen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Vitale Functies Opleidingen adviseert om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op de websites van derden.

Wij bewaren gegevens zolang dat dit nodig is om de door uw gevraagde diensten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijziging privacyverklaring

Vitale Functies Opleidingen kan deze privacyverklaring van tijd to tijd wijzigingen en/of updaten. Deze wijzigingen/updates worden op onze website gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen/updates op de hoogte bent.

Vragen

Vitale Functies Opleidingen help u graag verder als u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van het privacyverklaring. Neem dan contact met ons op!

Vitale Functies Opleidingen

Telefoon: 06-18835293

Email: info@vitalefunctiesopleidingen.com

Website: www.vitalefunctiesopleidingen.com

 

 

 

 

Deze privacyverklaring is gedateerd: 25 mei 2018